ViewReleaseInStandardHtml

Kommuniké från årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Idag, den 31 maj 2017, hölls årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Vid stämman beslutades härutöver om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med 75 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 50 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Martin Roland Jensen, Gitte Pedersen, Allan Rosetzsky och Jakob Knudsen omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman omval av Martin Roland Jensen. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen 

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Beslutad lydelse
§ 8 Kallelse till bolagsstämmaKallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte anfalla tidigare än femte vardagen före stämman.Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. § 8 Kallelse till bolagsstämmaKallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.
§ 9 Ärenden på årsstämmaPå årsstämman ska följande ärenden behandlas.
 1. 1.        Val av ordförande.
 2. 2.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. 3.        Val av en eller två justeringsmän.
 4. 4.        Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. 5.        Godkännande av dagordning.
 6. 6.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. 7.        Beslut om
a)       fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning-b)       disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.c)        ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktören.
 1. 8.        Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 2. 9.        Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 3. 10.     Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 4. 11.     Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 9 Anmälan till stämmaRätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.
§ 10 RäkenskapsårRäkenskapsår är 1 januari - 31 december § 10 Ärenden på årsstämmaPå årsstämman ska följande ärenden behandlas.
 1. 1.        Val av ordförande.
 2. 2.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. 3.        Val av en eller två justeringsmän.
 4. 4.        Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. 5.        Godkännande av dagordning.
 6. 6.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. 7.        Beslut om
a)       fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,b)       disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,c)        ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktören.
 1. 8.        Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 2. 9.        Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 3. 10.     Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 4. 11.     Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 11 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument § 11 RäkenskapsårRäkenskapsår är 1 januari - 31 december
§ 12 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets projekt. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Helsingborg i maj 2017

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

STYRELSEN 

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.