ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion beslutar om företrädesemission samt meddelar nytt datum för halvårsrapporten

Hørsholm, Danmark, 28 juli, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen omfattar högst 872 873 aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Fulltecknad nyemission tillför ExpreS2ion totalt cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader. ExpreS2ion har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsbeloppet, med bl.a. grundare, ledning och huvudägare. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med företrädesemissionen.  ExpreS2ion meddelar även att bolagets halvårsrapport kommer att publiceras den 1 augusti 2017. Tidigare datum för publicering var den 31 augusti 2017.

Emissionslikvidens användande

ExpreS2ion har haft en mycket positiv utveckling de senaste 12 månaderna gällande nya avtal, partnerskap och affärsområden inom biologiska läkemedel och utvecklingsverktyg. Under 2017 har ExpreS2ion bildat Joint Venture-företaget AdaptVac ApS tillsammans med NextGen Vaccines ApS. Emissionslikviden från planerad nyemission är främst avsedd att finansiera en acceleration i bolagets planerade utvecklingsaktiviteter. Detta innefattar exempelvis utveckling och kommersialisering av Joint Venture-företaget AdaptVac ApS och dess VLP-teknologi samt expansion av ExpreS2ions kärnverksamhet genom ytterligare aktiviteter inom tjänster, produkter och patent hänförliga till ExpreS2ions tillgång till VLP-teknologi genom AdaptVac ApS.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 10 – 24 augusti 2017
  • Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 872 873 aktier, motsvarande 3 927 928,50 SEK
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 4 augusti 2017 var registrerade som aktieägare i ExpreS2ion Biotech Holding AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den planerade nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen
  • Antal aktier innan nyemission: 8 728 739 aktier
  • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden 10 – 22 augusti 2017
  • Värdering (pre-money): Cirka 39,3 MSEK
  • Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 10 augusti 2017 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av augusti 2017
  • Teckningsförbindelser: ExpreS2ion har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen, från bl.a. grundare, ledning och huvudägare

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB (Nasdaq Stockholm First North: EXPRS2; org.nr. 559033-3729), har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.