ViewReleaseInStandardHtml

Idag inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s företrädesemission

Idag, den 10 augusti 2017, inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) nyemission av aktier. Teckningstiden löper till och med den 24 augusti 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs ExpreS2ion cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 2,2 MSEK, totalt motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på ExpreS2ions (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Emissionslikvidens användande

ExpreS2ion har haft en mycket positiv utveckling de senaste 12 månaderna gällande nya avtal, partnerskap och affärsområden inom biologiska läkemedel och utvecklingsverktyg. Under 2017 har ExpreS2ion bildat Joint Venture-företaget AdaptVac ApS tillsammans med NextGen Vaccines ApS. Emissionslikviden från planerad nyemission är främst avsedd att finansiera en acceleration i bolagets planerade utvecklingsaktiviteter. Detta innefattar exempelvis utveckling och kommersialisering av Joint Venture-företaget AdaptVac ApS och dess VLP (”Virus Like Particle”)-teknologi samt expansion av ExpreS2ions kärnverksamhet genom ytterligare aktiviteter inom tjänster, produkter och patent hänförliga till ExpreS2ions tillgång till VLP-teknologi genom AdaptVac ApS.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 10 – 24 augusti 2017
  • Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 872 873 aktier, motsvarande 3 927 928,50 SEK
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 4 augusti 2017 var registrerade som aktieägare i ExpreS2ion Biotech Holding AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den planerade nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen
  • Antal aktier innan nyemission: 8 728 739 aktier
  • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden 10 – 22 augusti 2017
  • Värdering (pre-money): Cirka 39,3 MSEK
  • Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 10 augusti 2017 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av augusti 2017
  • Teckningsförbindelser: ExpreS2ion har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen, från bl.a. grundare, ledning och huvudägare

Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), anmälningssedel och teaser finns tillgängliga på bolagets (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med nyemissionen. Sedermera Fondkommission är även utsedd till bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information avseende nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017.

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier.