ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion offentliggör memorandum inför nyemissionen

Hørsholm, Danmark, 7 augusti, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) offentliggör härmed memorandum inför förestående företrädesemission, vars teckningstid inleds den 10 augusti 2017.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för företrädesemissionen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på ExpreS2ions (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företräde kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 10 – 24 augusti 2017
  • Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 872 873 aktier, motsvarande 3 927 928,50 SEK
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 4 augusti 2017 var registrerade som aktieägare i ExpreS2ion Biotech Holding AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den planerade nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen
  • Antal aktier innan nyemission: 8 728 739 aktier
  • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden 10 – 22 augusti 2017
  • Värdering (pre-money): Cirka 39,3 MSEK
  • Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 10 augusti 2017 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av augusti 2017
  • Teckningsförbindelser: ExpreS2ion har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen, från bl.a. grundare, ledning och huvudägare

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med företrädesemissionen.  

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB (Nasdaq Stockholm First North: EXPRS2; org.nr. 559033-3729), har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.