ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion Biotech Holding AB: Utfall i företrädesemission

Den 24 augusti 2017 avslutades teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ions”) företrädesemission om högst cirka 3,9 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 153 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 872 873 aktier och ExpreS2ion tillförs cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 30 augusti 2017.

VD Dr. Steen Klysner kommenterar

”Jag vill tacka alla som valt att investera i ExpreS2ion och det är glädjande, att intresset för bolaget och våra framtidsplaner är högt. Med likviden som bolaget tillförs möjliggörs vår investering och därmed vårt fortsatta arbete med Joint Venture-bolaget AdaptVac och även de projekt som vårt delägarskap i AdaptVac möjliggör”. 

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades till 5 994 252,00 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 153 procent. 872 873 aktier nyemitteras och ExpreS2ion tillförs därmed cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. 827 406 aktier (motsvarande cirka 95 procent) tilldelas tecknare med företrädesrätt. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka skickas ut idag, den 30 augusti 2017. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ej avräkningsnotor. 

Antal aktier och aktiekapital

När ExpreS2ions företrädesemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 9 601 612 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 1 066 845,7778 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske i mitten av september 2017. 

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med nyemissionen. Sedermera Fondkommission är även utsedd till bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information avseende nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017.

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier.