ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion Biotech Holding AB: Sista dag för handel i BTA

I augusti 2017 genomförde ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 872 873 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 21 september 2017 och stoppdag är den 25 september 2017.

872 873 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 27 september 2017. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i ExpreS2ion till 9 601 612 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 066 845,7778 SEK.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med nyemissionen. Sedermera Fondkommission är även utsedd till bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information avseende nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2017.

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier.