ExpreS2ions licenstagare Institut Virion\Serion lanserar sin första in vitro-diagnostikprodukt baserad på ExpreS2-plattformen

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag sitt inträde på marknaden för in vitro-diagnostik (IVD)-applikationer genom sin Tysklandsbaserade licenstagare Institut Virion\Serion GmbH ("Virion"). Virion lanserar nu ett unikt Zika NS1-viralt antigen som produceras med ExpreS2-plattformen, och under de kommande 18 månaderna kommer Virion att öka sitt erbjudande av ExpreS2-tillverkade produkter med flera ytterligare lanseringar.

Read more


ExpreS2ion licensierar banbrytande CRISPR/Cas9-genredigeringsteknologi från ERS Genomics

ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") meddelar idag undertecknandet av ett icke-exklusivt licensavtal med ERS Genomics, vilket ger ExpreS2ion rätt att använda och kommersialisera produkter, för egen användning eller tillsammans med kunder eller partners, baserade på den högeffektiva CRISPR/Cas9-genredigeringsteknologin. Detta kommer att möjliggöra för ExpreS2ion att erbjuda ett helt nytt sortiment av lösningar för nästa generation av vacciner, immunterapi och diagnostik.

Read more


Byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ) har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) avseende tjänsten som Certified Adviser. SKMG tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2019. Fram till dess kommer Sedermera Fondkommission att fortsatt agera som Certified Adviser åt Bolaget.

Read more


ExpreS2ion medförfattare till artikel som visar att mänskliga antikroppar från RH5-vaccin hindrar bindning till blodceller

ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") meddelar att en vetenskaplig artikel, som dokumenterar att mänskliga antikroppar mot RH5 proteinet kan stoppa malariaparasiten från att ta sig in i kroppens blodceller, har publicerats i den välrenommerade tidskriften Cell. Artikeln baseras på en klinisk studie som utförts av forskare vid Oxfords universitet tillsammans med ett konsortium med forskningsinstitutioner där ExpreS2ion ingår.

Read more

ExpreS2ion meddelar publicering av ett proof of concept i djur för ett nytt potentiellt banbrytande malariavaccin

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag publiceringen av en vetenskaplig artikel i Cellular Microbiology, som ger ett första proof of concept i en djurmodell för ett nästa generations malariavaccin, som riktar sig mot en nyupptäckt molekylär ”nyckel", som den dödliga malariaparasiten använder för att komma in i mänskliga blodceller.

Read more
ExpreS2ion Biotechnologies meddelar ett Research License Agreement med Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”), ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, meddelar att Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka, Japan, har undertecknat ett tvåårigt forskningslicensavtal (Research License Agreement) som beviljar Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation tillgång till ExpreS2ions proprietära proteinuttryckssystem, ExpreS2 TM, i sin forskning och utveckling (FoU).

Read more

ExpreS2ion genomför riktad nyemission för att accelerera Bolagets utveckling

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") meddelar idag att Bolaget genomför en riktad emission av units till ett antal befintliga ägare och strategiska parter om initialt cirka 8 MSEK, med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner som i senare skeden kan tillföra Bolaget ytterligare totalt cirka 9,6 MSEK. Emissionen genomförs för att finansiera ett accelererat verksamhetstempo och utökade investeringar i verksamheten för att säkerställa en långsiktigt god utveckling. Motivet till avsteget från befintliga aktieägares företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen dels genom att bredda basen av större ägare, dels vidare genom att möjliggöra aktieägande för nya strategiska investerare med särskilt intresse i Bolaget, samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för Bolaget, attraktiva villkor (särskilt sett till tids- och  kostnadsaspekten för genomförandet av kapitaliseringen). Genom nyemissionen tillförs Bolaget rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta målsättningar, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och därmed stärka Bolagets finansiella ställning. Aspekterna ovan samt det rådande marknadsförhållandet har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt. Den riktade emissionen är föremål för godkännande på extra bolagsstämma som planeras att hållas den 19 mars 2019. Kallelse till extra bolagsstämma är planerad att publiceras inom kort. 

Read more
ExpreS2ion sampublicerar positiva fas I-resultat om placentalt malariavaccin från PlacMalVac-konsortiet

ExpreS2ion Biotech Holding AB och det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") meddelar idag, att konsortiet PlacMalVac (för forskning om placentalt malariavaccin), i vilket ExpreS2ion är en del, har meddelat framgångsrika studieresultat från en klinisk fas I-studie. PAMVAC-vaccinet, tillverkat med ExpreS2-plattformen, visades i studien vara säkert, väl tolererat och ha förmåga att framkalla specifika antikroppssvar hos alla studiedeltagare.

Read more


ExpreS2ions joint venture AdaptVac erhåller bidrag till två nya projekt: hjärt-kärlsjukdom samt bröstcancer hos hundar

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar att Bolagets joint venture-bolag AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har erhållit 2,2 MDKK (3,2 MSEK) i bidrag från den Danska Innovationsfonden för utveckling av två nya vaccinprojekt: hjärt-kärlsjukdom hos människor samt HER2+-bröstcancer hos hundar. Utvecklingen av ett bröstcancervaccin för hundar kommer även att användas som prekliniska studier inför kommande kliniska studier i människa med vaccinet (AV001).

Read more


ExpreS2ions patent- och forskningspartner publicerar genombrott inom malariavaccin i Nature

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") meddelar publiceringen i den vetenskapliga tidskriften Nature av den första visuella bilden av den molekylära ”nyckel” som dödliga malariaparasiter använder för att komma in i mänskliga blodceller. Publikationen är författad av ett internationellt team, inklusive forskare från ExpreS2ion, under ledning av Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ("WEHI"). Detta genombrott kommer att bidra till utvecklingen av vacciner baserade på ett patent gemensamt ägt av WEHI och ExpreS2ion.

Read moreExpreS2ion meddelar positiva resultat från fas I/IIa-studie med malariavaccin av The Jenner Institute, Oxfords Universitet

Hørsholm, Danmark, 31 oktober 2018 - ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att The Jenner Institute vid Oxfords Universitet i dag presenterar positiva resultat från sina kliniska fas I/IIa-studie med deras RH5.1-blodmalariavaccin vid ett vetenskapeligt möte i New Orleans. Vaccinet, som utvecklats och tillverkats med ExpreS2ions ExpreS2-plattform, visade sig vara säkert och det är det första vaccinet som demonstrerar en minskning av parasitmultipliceringshastigheten efter en kontrollerad mänsklig malariainfektion i blodfas.

Read moreExpreS2ion meddelar om kommande presentation av resultat från Jenner Institutes kliniska fas I/IIa-malariastudie

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar att bolagets samarbetspartner, Jenner Institute vid Oxfords universitet, kommer att presentera resultaten från sin kliniska fas I/IIa-studie med malariavaccinet RH5.1 vid den årliga konferensen som anordnas av American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) den 31 oktober i New Orleans.

Read more


ExpreS2ions egenutvecklade plattform har använts för framgångsrik produktion av ytterligare en transmissionsblockerande malariavaccinkandidat

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar, att en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Nature Communications om malariavaccinkandidaten Pfs48/45 ger ytterligare stöd för, att ExpreS2-plattformen är ett utmärkt verktyg för att producera transmissionsblockerande malariavacciner. Detta är en lovande klass av nästa generations vacciner, som utvecklas med omfattande stöd från Bill and Melinda Gates Foundation.

Read more


ExpreS2ions joint venture-bolag AdaptVac erhåller Notice of Allowance i USA för patent avseende bröstcancervaccin

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar att joint venture-bolaget AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har erhållit ett Notice of Allowance i USA för dess patentansökan av sin nya vaccinbehandling mot HER2-positiv bröstcancer. Detta innebär att patentet förväntas godkännas inom kort, vilket är ett viktigt steg framåt för både projektet och dokumentationen för patentbarheten av virus-like particle (VLP)-teknologiplattformen. Vid godkännande kommer patentet att vara giltigt åtminstone 20 år från det så kallade prioritetsdatumet, 15-01-2015.

Read more


ExpreS2ions egna antigenprodukter mot zikavirus inkluderas i avtalet med amerikanska Integrated BioTherapeutics

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar idag, att Research & Commercial License Agreement-avtalet med Bolagets amerikanska partner och licenstagare Integrated BioTherapeutics, Inc. (“IBT”) har utökats för att även inkludera egenutvecklade produkter baserade på ExpreS2-plattformen, initialt ett antal antigener mot zikavirus.

Read moreExpreS2ions plattform (ExpreS2) ingår i npj Vaccines-artikel om produktion av vaccinkandidat mot malaria

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") meddelar, att en vetenskaplig artikel rörande produktion av en malariavaccinkandidat med hjälp av Bolagets ExpreS2-plattform idag har publicerats i den vetenskapliga tidskriften npj Vaccines, en del av Nature Partner Journals Series. Publikationen ”Production, quality control, stability, and potency of cGMP-produced Plasmodium falciparum RH5.1 protein vaccine expressed in Drosophila S2 cells” är ett tillägg av ytterligare dokumentation till det framgångsrika användandet av ExpreS2 som en GMP-certifierad produktionsplattform för en produkt, som för närvarande genomgår en klinisk fas 1/2a-studie.

Read more


ExpreS2ion utser CBO och IR-partner

ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") har utsett Bent U. Frandsen, för närvarande VP Business Development, till Chief Business Officer (CBO). Han kommer att vara ansvarig för en proaktiv insats för att väsentligt öka kundbasen i Bolagets segment för vaccinutveckling och produktionstjänster. Vidare har ExpreS2ion utsett Honeybadger AB (”Honeybadger”) som icke-exklusiv IR-partner på den svenska marknaden.

Read more


ExpreS2ion presenterar sin forskning avseende malaria- och bröstcancervacciner på två vetenskapliga konferenser i juni

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar härmed, att Bolaget kommer hålla presentationer, dels på ett årsmöte som arrangeras av World Biopharm Forum i Oxford, Storbritannien den 20 -22 juni och dels på Vaccine Technology VII Meeting i Mont Tremblant, Quebec, Kanada, den 17-22 juni.

Read more


ExpreS2ion presenterar sin forskning avseende malaria- och bröstcancervacciner på två vetenskapliga konferenser i juni

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar härmed, att Bolaget kommer hålla presentationer, dels på ett årsmöte som arrangeras av World Biopharm Forum i Oxford, Storbritannien den 20 -22 juni och dels på Vaccine Technology VII Meeting i Mont Tremblant, Quebec, Kanada, den 17-22 juni.

Read more


ExpreS2ion och GenIbet ingår samarbetsavtal för vaccinutveckling och GMP-produktion

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) har ingått ett samarbetsavtal avseende vaccinutveckling och GMP-tillverkning (Good Manufacturing Practice) med sin portugisiska partner GenIbet Biopharmaceuticals, S.A. (“GenIbet”). Avtalet stärker ExpreS2ions position som en fullserviceleverantör i processen från upptäckt till tidig klinisk utveckling.

Read moreExpreS2ions amerikanska partner Integrated BioTherapeutics lanserar första forskningsprodukten baserad på ExpreS2

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar idag att bolagets amerikanska partner och licenstagare Integrated BioTherapeutics, Inc. (“IBT”) har inlett försäljning och marknadsföring av sin första produkt baserad på ExpreS2. Produkten, ett Ebolavirus glykoprotein, marknadsförs som en del av IBT:s högkvalitativa portfölj av forskningsproteiner och kan användas i utveckling av diagnostik eller terapeutiska produkter.

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB: Sista dag för handel med BTA

I februari 2018 genomförde ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 400 403 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 15 mars 2018 och stoppdag är den 19 mars 2018.

Read more


ExpreS2ions företrädesemission övertecknad

Hørsholm, Danmark, 2 mars 2018 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag att Bolagets företrädesemission om cirka 19,2 MSEK, för att dels finansiera investeringar i flera centrala delar av verksamheten och dels tillföra ett ökat rörelsekapital för framtida investeringar i nya affärsmöjligheter för både ExpreS2ion och AdaptVac, har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 158 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 2 400 403 aktier och ExpreS2ion tillförs cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 2 mars 2018.

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB deltar på investerarträffar i Stockholm, Malmö och Göteborg

Idag, den 8 februari 2018, inleddes teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) företrädesemission om cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 27 februari 2018. I samband med företrädesemissionen kommer bolaget att delta på investerarträffar för att presentera sin verksamhet och sina framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare tilltugg. Se nedan för mer information om träffarna samt anmälan. Mer information om företrädesemissionen finns publicerat på bolagets (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Read more


Idag inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s företrädesemission

Idag, den 8 februari 2018, inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 27 februari 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs ExpreS2ion cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. ExpreS2ion har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,9 MSEK, totalt motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på ExpreS2ions (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Read more


ExpreS2ion beslutar om företrädesemission för att accelerera bolagets utveckling

Hørsholm, Danmark, 16 januari, 2018 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag att styrelsen, villkorat av beslut vid extra bolagsstämma, har beslutat att genomföra en företrädesemission med syfte att accelerera bolagets utveckling. Företrädesemissionen omfattar högst 2 400 403 aktier till en teckningskurs om 8,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Fulltecknad nyemission tillför ExpreS2ion totalt cirka 19 203 224 SEK före emissionskostnader. ExpreS2ion har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,9 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsbeloppet med bl.a. ledning, huvudägare och institutioner. ExpreS2ion meddelar även, att bolagets bokslutskommuniké kommer att publiceras den 7 februari 2018. Tidigare datum för publicering var den 28 februari 2017. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

Read more


Patent för ExpreS2ions kärnplattform godkänt i Indien

Hørsholm, Danmark, 28 december 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") meddelar idag att bolagets patentansökan “Improved Protein Expression System”, som täcker hela ExpreS2-plattformen, har godkänts i Indien och kommer att gälla med utgångsdatum 12 juni 2029.

Read more