ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari – december 2017

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari till december 2017. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Verksamheten i ExpreS2ion Biotech Holding AB, koncernens moderbolag, inleddes 2015-11-03. Koncernförhållandet uppstod 2016-05-02. Med anledning därav avser jämförande siffror för koncernen perioden 2016-05-02 – 2016-12-31.

Räkenskapsåret 2017 (2017-01-01 till 2017-12-31)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 795 (4 652) KSEK.
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 750 (-9 412) KSEK.
 •  Nettoresultatet uppgick till -9 835 (-8 538) KSEK.
 •  Nettoresultatet per aktie* uppgick till -1,10 (-1,17) SEK.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 608 (-7 021) KSEK.
 •  Soliditeten** uppgick till 39,1 (52,3) %.
 •  Kassa och bank uppgick till 1 508 (6 258) KSEK.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 till 2017-12-31)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 823 (2 413) KSEK.
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 124 (-4 519) KSEK.
 •  Nettoresultatet uppgick till -3 135 (-4 150) KSEK.
 •  Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,33 (-0,48) SEK.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 618 (-2 015) KSEK.

*Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 8 973 335, som är det genomsnittliga antalet aktier för hela perioden (det genomsnittliga antalet aktier för fjärde kvartalet är 9 601 612). Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB är 9 601 612 aktier per 2017-12-31.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 23 januari 2017 att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS, i ett konsortium tillsammans med Abera Bioscience AB och Köpenhamns Universitet, fått ett preliminärt beviljande på en ansökan om Eurostars-bidrag för projektet ”OptiFemVac”. Den övergripande projektbudgeten på 1,6 MEUR täcker en period om 36 månader. Forskningsanslaget uppgår till cirka 750 000 Euro och av dessa bedömer ExpreS2ion Biotechnologies ApS erhålla cirka 300 000 Euro.
 • Den 9 februari 2017 meddelade ExpreS2ion att VaxInnate Corporation (”VaxInnate”), ett amerikanskt forskningsföretag som köpt en licens till ExpreS2-plattformen, avslutar sin verksamhet. Effekten av detta är att det avtal om en forskningslicens (Research License Agreement) som meddelades den 20 september 2016, upphör att gälla. Eftersom VaxInnate förskottsbetalade för sin licens till ExpreS2-plattformen har upphörandet av avtalet ingen finansiell påverkan på ExpreS2ion.
 • Den 17 mars 2017 kallade Bolaget till en extra bolagsstämma.
 • Den 30 mars 2017 meddelade ExpreS2ion att OptiFemVac-projektet, i vilket ExpreS2ion är en av parterna, fått finalt godkännande om forskningsanslag från Eurostars. Godkännandet följer det preliminära beviljande vilket kommunicerades den 23 januari 2017.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017 

 • Den 6 april 2017 meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har ansökt om ett gemensamt patent med The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne, Australien, för ett förbättrat malariavaccin som verkar i blodstadiet av sjukdomen.
 • Den 19 april 2017 hölls extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. På denna stämma valdes Jakob Knudsen in som ny styrelseledamot. Dessutom beviljade stämman införande av ett teckningsoptionsprogram till styrelsen och anställda i Bolaget.
 • Den 20 april 2017 meddelades att ExpreS2ion och Abivax ingått avtal om en kommersiell licens till ExpreS2-plattformen.
 • Den 31 maj 2017 hölls årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Mer information finns tillgänglig i stämmokommuniké, publicerad på Bolagets hemsida www.expres2ionbio.com.
 • Den 21 juni 2017 meddelades att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har etablerat joint venture-företaget AdaptVac ApS (”AdaptVac”) tillsammans med NextGen Vaccines ApS (”NextGen”), ett bolag som nyligen grundades av forskare vid Köpenhamns Universitet. AdaptVac har en världsomspännande exklusiv licens till en ny ”Plug-and-Play Virus Like Particle” (VLP)-teknik, vilken möjliggör accelererad utveckling av effektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner inom högt värderade marknadssegment inom onkologi, infektionssjukdomar och immunologiska sjukdomar. Målsättningen med Joint Venture-företaget är att skapa ett bolag i världsklass gällande utveckling av konkurrenskraftiga vacciner och terapeutiska behandlingar för infektionssjukdomar, cancer och immunologiska sjukdomar.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 5 juli 2017 att the Jenner Institute vid Universitetet i Oxford, som är licenstagare till ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS har initierat patientrekrytering till en klinisk fas IIa-studie till följd av färdigställandet av en framgångsrik klinisk fas I-studie av sitt nya vaccin mot malaria i blodfas. Den kliniska fas IIa-studien kommer att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och effektiviteten av malariavaccinet, som produceras i ExpreS2ions patenterade ExpreS2-plattform.
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade 17 juli 2017 att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har ingått ett Master Services- och ett Licensavtal med amerikanska Integrated BioTherapeutics, Inc. (”IBT”). Syftet är att ExpreS2ion ska utveckla och leverera produkter till IBT:s produktportfölj med forskningsproteiner. ExpreS2ions styrelse förväntar sig att samarbetet kommer att generera upp till 1,0 MSEK i årliga intäkter för ExpreS2ion.
 • Den 28 juli 2017 meddelar ExpreS2ion Biotech Holding AB att styrelsen har, med bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2017, beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst cirka 3,9 MSEK. Emissionslikviden från planerad nyemission är främst avsedd att finansiera en acceleration i Bolagets planerade utvecklingsaktiviteter. Detta innefattar exempelvis utveckling och kommersialisering av joint venture-företaget AdaptVac ApS och dess VLP-teknolog samt expansion av ExpreS2ions kärnverksamhet genom ytterligare aktiviteter inom tjänster, produkter och patent hänförliga till ExpreS2ions tillgång till VLP-teknologi genom AdaptVac.
 • Den 7 augusti 2017 offentliggjorde ExpreS2ion Biotech Holding AB memorandum inför företrädesemissionen.
 • Den 10 augusti 2017 inleddes teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s företrädesemission.
 • Den 30 augusti 2017 meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB utfall i företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades till cirka 6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 153 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 872 873 aktier och ExpreS2ion tillförs cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017 

 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 2 oktober 2017 att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS och NextGen Vaccines ApS har färdigställt samtliga avtal gällande joint venture-bolaget AdaptVac ApS efter den framgångsrika företrädesemission som genomfördes i augusti 2017. 
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 18 oktober 2017 att joint venture-bolaget AdaptVac ApS har uppnått proof-of-concept i avancerade djurmodeller (POCA) för AV-001, sin nya vaccinbehandling mot bröstcancertumörer. Detta utgör en signifikant milstolpe för AdaptVac i utvecklingsarbetet mot klinisk utveckling. AdaptVac kommer nu att initiera diskussioner med större läkemedelsbolag gällande en licens eller ett samarbetsavtal för den kliniska utvecklingen av projektet. 
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 8 november 2017 att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS ingått avtal med University of Pennsylvania i USA om ett Research License Agreement om att kunna bedriva forskning med Bolagets ExpreS2-plattform.
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 28 november 2017 att AdaptVac kommer att publicera en vetenskaplig artikel som presenterar proof of concept i djurmodell (POCA) för bolagets nya vaccinkandidat mot bröstcancer, AV001. Artikeln kommer att publiceras i den expertgranskade vetenskapliga tidskriften OncoImmunology. Resultaten demonstrerar att AV001 är effektiv både avseende prevention och behandling av bröstcancer i en avancerad musmodell. 
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 4 december 2017 att Bolaget ingått två samarbetsavtal med tyska Institut Virion\Serion GmbH (“Virion”). Virion får genom avtalet möjlighet att utvärdera ett antal nya produktkandidater för in vitro-diagnostik, såväl som kommersiella rättigheter att marknadsföra, sälja och distribuera proteinantigener producerade med ExpreS2-plattformen. Styrelsen förväntar sig att avtalen, när de är fullt implementerade, kommer att generera årliga intäkter om över 250 000 Euro för ExpreS2ion. 
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 11 december 2017 att Bolaget och nederländska the Institute for Translational Vaccinology (”Intravacc”) undertecknat ett samarbetsavtal. Avtalet stärker ExpreS2ions möjligheter att tillhandahålla tjänster för kunder och partners över hela värdekedjan i vaccinutveckling och expanderar affärsmöjligheterna för båda parterna. I enlighet med avtalet kommer Intravacc att utgöra ExpreS2ions föredragna GMP (Good Manufacturing Practice)-partner.
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 28 december 2017 att Bolagets patentansökan “Improved Protein Expression System”, som täcker hela ExpreS2-plattformen, har godkänts i Indien och kommer att gälla med utgångsdatum 12 juni 2029.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 16 januari 2018 meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att styrelsen, villkorat av beslut vid extra bolagsstämma, har beslutat att genomföra en företrädesemission med syfte att accelerera Bolagets utveckling. Företrädesemissionen omfattar högst 2 400 403 aktier till en teckningskurs om 8,00 SEK per aktie. Fulltecknad nyemission tillför ExpreS2ion totalt cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från företrädesemissionen är planerad att finansiera ExpreS2ions möjligheter att kunna fullfölja fler projekt gällande vacciner och läkemedelskandidater, som Bolaget regelbundet stöter på i marknaden. Vidare tillför företrädesemissionen resurser för att utöka värdeskapandet i joint venture-bolaget AdaptVac och dess utvecklingsprojekt. Slutligen ska företrädesemissionen finansiera vidareutveckling av Bolagets plattform med nya produkter, som kommer att förstärka Bolagets position inom nya marknadssegment och generera nya kunder och därmed öka såväl Bolagets intäkter på kort sikt som dess långsiktiga möjligheter.
 • Den 1 februari 2018 hölls extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Stämmokommuniké finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com).

VD Dr Steen Klysner kommenterar

”I en jämförelse mellan 2017 och 2016 har omsättningen mer än dubblats med en tillväxtökning som framförallt inleddes under sista kvartalet 2016. Denna utveckling har också speglats i ett fortsatt intresse och aktiviteter gällande vår kärnplattform ExpreS2. Härutöver har vi framgångsrikt ompositionerat Bolaget till att också vara ett terapeutiskt vaccinutvecklingsbolag med en första högvärderad produkt i pipelinen. Vi är mycket glada över att ha uppnått detta och ser fram emot att fortsättningsvis realisera Bolagets fulla potential och möjligheter, i våra aktieägares intresse.”

Förslag till disposition av ExpreS2ions resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB kommer att hållas i Helsingborg på Bolagets adress den 24 maj 2018. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på ExpreS2ion Biotech Holding AB:s hemsida (https://www.expres2ionbio.com/investor/reports-presentations/) från och med den 3 maj 2018.

Finansiell kalender

Delårsrapport 1, 2018 2018-05-17
Årsstämma, 2018  2018-05-24
Halvårsrapport, 2018 2018-08-24
Delårsrapport 3, 2018 2018-11-22
Bokslutskommuniké, 2018 2019-02-28

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ions Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.