ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2017

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Verksamheten i ExpreS2ion Biotech Holding AB, koncernens moderbolag, inleddes 2015-11-03. Koncernförhållandet uppstod 2016-05-02. Med anledning därav avser jämförande siffror för koncernen perioden 2016-05-02 – 2016-09-30.

 

Nio månader (2017-01-01 till 2017-09-30) 

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 972 (2 239) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 626 (-4 893) KSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -6 700 (-4 388) KSEK. 
 • Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,76 (-0,69) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 958 (-5 006) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 47,6 (62,1) %.
 • Kassa och bank uppgick till 3 972 (10 034) KSEK.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 048 (1 421) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 311 (-2 941) KSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -2 955 (-2 636) KSEK. 
 • Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,33 (-0,34) SEK.

Tredje kvartalet (2017-07-01 till 2017-09-30)

*Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 8 760 830, som är det genomsnittliga antalet aktier för hela perioden (det genomsnittliga antalet aktier för tredje kvartalet är 8 824 659). Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB är 9 601 612 aktier per 2017-09-30. Under tredje kvartalet 2017 har ExpreS2ion Biotech Holding AB genomfört en företrädesemission.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 5 juli att the Jenner Institute vid Universitetet i Oxford, som är licenstagare till ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS har initierat patientrekrytering till en klinisk fas IIa-studie till följd av färdigställandet av en framgångsrik klinisk fas I-studie av sitt nya vaccin mot malaria i blodfas. Den kliniska fas IIa-studien kommer att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och effektiviteten av malariavaccinet, som produceras i ExpreS2ions patenterade ExpreS2-plattform.
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade 17 juli att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har ingått ett Master Services- och ett Licensavtal med amerikanska Integrated BioTherapeutics, Inc. (”IBT”). Syftet är att ExpreS2ion ska utveckla och leverera produkter till IBT:s produktportfölj med forskningsproteiner. ExpreS2ions styrelse förväntar sig att samarbetet kommer att generera upp till 1,0 MSEK i årliga intäkter för ExpreS2ion.
 • Den 28 juli meddelar ExpreS2ion Biotech Holding AB att styrelsen har, med bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2017, beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst cirka 3,9 MSEK. Emissionslikviden från planerad nyemission är främst avsedd att finansiera en acceleration i bolagets planerade utvecklingsaktiviteter. Detta innefattar exempelvis utveckling och kommersialisering av Joint Venture-företaget AdaptVac ApS och dess VLP-teknolog samt expansion av ExpreS2ions kärnverksamhet genom ytterligare aktiviteter inom tjänster, produkter och patent hänförliga till ExpreS2ions tillgång till VLP-teknologi genom AdaptVac ApS. 
 • Den 7 augusti offentliggör ExpreS2ion Biotech Holding AB memorandum inför företrädesemissionen.
 • Den 10 augusti inleddes teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s företrädesemission. 
 • Den 30 augusti meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB utfall I företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades till cirka 6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 153 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 872 873 aktier och ExpreS2ion tillförs cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 2 oktober att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS och NextGen Vaccines ApS har färdigställt samtliga avtal gällande joint venture-bolaget AdaptVac ApS efter den framgångsrika företrädesemission som genomfördes i augusti 2017. 
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 18 oktober att joint venture-bolaget AdaptVac ApS har uppnått Proof-of-concept i avancerade djurmodeller (POCA) för AV-001, sin nya vaccinbehandling mot bröstcancertumörer. Detta utgör en signifikant milstolpe för AdaptVac i utvecklingsarbetet mot klinisk utveckling. AdaptVac kommer nu att initiera diskussioner med större läkemedelsbolag gällande en licens eller ett samarbetsavtal för den kliniska utvecklingen av projektet. 
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 8 november att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS ingått avtal med University of Pennsylvania i USA om ett Research License Agreement om att kunna bedriva forskning med Bolagets ExpreS2-plattform. 
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 28 november att AdaptVac kommer att publicera en vetenskaplig artikel som presenterar Proof of concept i djurmodell (POCA) för bolagets nya vaccinkandidat mot bröstcancer, AV001. Artikeln kommer att publiceras i den expertgranskade vetenskapliga tidskriften OncoImmunology. Resultaten demonstrerar att AV001 är effektiv både avseende prevention och behandling av bröstcancer i en avancerad musmodell.

VD Dr Steen Klysner kommenterar

”Det tredje kvartalet 2017 var händelserikt för ExpreS2ion, inte minst då vi genomförde en företrädesemission som gjorde att vi därefter kunde etablera och göra stora framsteg med det nya joint venture-bolaget AdaptVac, som vi äger till hälften. Sammanfattningsvis håller vi nu en hög takt i utvecklingen av våra egna projekt samt i arbetet med att etablera och bredda verksamheten i AdaptVac. Det innebär att vi har en mycket gynnsam position, men det är samtidigt finansiellt utmanande att som ett växande bolag kunna fullfölja de värdefulla möjligheter som nu materialiseras. För närvarande utvärderar vi därför olika alternativ för att accelerera utvecklingen och därmed utnyttja vår position på ett optimalt sätt. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med detta och på så sätt skapa stora värden för bolagets aktieägare. Jag ser därför med tillförsikt fram emot slutfasen av 2017 och 2018, som ser ut att bli ett mycket spännande år för ExpreS2ion Biotechnologies.”

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké, 2017 2018-02-28
Delårsrapport 1, 2018 2018-05-17
Årsstämma, 2018  2018-05-24
Halvårsrapport, 2018 2018-08-24
Delårsrapport 3, 2018 2018-11-22
Bokslutskommuniké, 2018 2019-02-28

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ions Certified Adviser.


För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier.