ExpreS2ions patent- och forskningspartner publicerar genombrott inom malariavaccin i Nature

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") meddelar publiceringen i den vetenskapliga tidskriften Nature av den första visuella bilden av den molekylära ”nyckel” som dödliga malariaparasiter använder för att komma in i mänskliga blodceller. Publikationen är författad av ett internationellt team, inklusive forskare från ExpreS2ion, under ledning av Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ("WEHI"). Detta genombrott kommer att bidra till utvecklingen av vacciner baserade på ett patent gemensamt ägt av WEHI och ExpreS2ion.

Read moreExpreS2ion meddelar positiva resultat från fas I/IIa-studie med malariavaccin av The Jenner Institute, Oxfords Universitet

Hørsholm, Danmark, 31 oktober 2018 - ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att The Jenner Institute vid Oxfords Universitet i dag presenterar positiva resultat från sina kliniska fas I/IIa-studie med deras RH5.1-blodmalariavaccin vid ett vetenskapeligt möte i New Orleans. Vaccinet, som utvecklats och tillverkats med ExpreS2ions ExpreS2-plattform, visade sig vara säkert och det är det första vaccinet som demonstrerar en minskning av parasitmultipliceringshastigheten efter en kontrollerad mänsklig malariainfektion i blodfas.

Read moreExpreS2ion meddelar om kommande presentation av resultat från Jenner Institutes kliniska fas I/IIa-malariastudie

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar att bolagets samarbetspartner, Jenner Institute vid Oxfords universitet, kommer att presentera resultaten från sin kliniska fas I/IIa-studie med malariavaccinet RH5.1 vid den årliga konferensen som anordnas av American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) den 31 oktober i New Orleans.

Read more


ExpreS2ions egenutvecklade plattform har använts för framgångsrik produktion av ytterligare en transmissionsblockerande malariavaccinkandidat

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar, att en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Nature Communications om malariavaccinkandidaten Pfs48/45 ger ytterligare stöd för, att ExpreS2-plattformen är ett utmärkt verktyg för att producera transmissionsblockerande malariavacciner. Detta är en lovande klass av nästa generations vacciner, som utvecklas med omfattande stöd från Bill and Melinda Gates Foundation.

Read more


ExpreS2ions joint venture-bolag AdaptVac erhåller Notice of Allowance i USA för patent avseende bröstcancervaccin

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar att joint venture-bolaget AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har erhållit ett Notice of Allowance i USA för dess patentansökan av sin nya vaccinbehandling mot HER2-positiv bröstcancer. Detta innebär att patentet förväntas godkännas inom kort, vilket är ett viktigt steg framåt för både projektet och dokumentationen för patentbarheten av virus-like particle (VLP)-teknologiplattformen. Vid godkännande kommer patentet att vara giltigt åtminstone 20 år från det så kallade prioritetsdatumet, 15-01-2015.

Read more


ExpreS2ions egna antigenprodukter mot zikavirus inkluderas i avtalet med amerikanska Integrated BioTherapeutics

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar idag, att Research & Commercial License Agreement-avtalet med Bolagets amerikanska partner och licenstagare Integrated BioTherapeutics, Inc. (“IBT”) har utökats för att även inkludera egenutvecklade produkter baserade på ExpreS2-plattformen, initialt ett antal antigener mot zikavirus.

Read moreExpreS2ions plattform (ExpreS2) ingår i npj Vaccines-artikel om produktion av vaccinkandidat mot malaria

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") meddelar, att en vetenskaplig artikel rörande produktion av en malariavaccinkandidat med hjälp av Bolagets ExpreS2-plattform idag har publicerats i den vetenskapliga tidskriften npj Vaccines, en del av Nature Partner Journals Series. Publikationen ”Production, quality control, stability, and potency of cGMP-produced Plasmodium falciparum RH5.1 protein vaccine expressed in Drosophila S2 cells” är ett tillägg av ytterligare dokumentation till det framgångsrika användandet av ExpreS2 som en GMP-certifierad produktionsplattform för en produkt, som för närvarande genomgår en klinisk fas 1/2a-studie.

Read more


ExpreS2ion utser CBO och IR-partner

ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") har utsett Bent U. Frandsen, för närvarande VP Business Development, till Chief Business Officer (CBO). Han kommer att vara ansvarig för en proaktiv insats för att väsentligt öka kundbasen i Bolagets segment för vaccinutveckling och produktionstjänster. Vidare har ExpreS2ion utsett Honeybadger AB (”Honeybadger”) som icke-exklusiv IR-partner på den svenska marknaden.

Read more


ExpreS2ion presenterar sin forskning avseende malaria- och bröstcancervacciner på två vetenskapliga konferenser i juni

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar härmed, att Bolaget kommer hålla presentationer, dels på ett årsmöte som arrangeras av World Biopharm Forum i Oxford, Storbritannien den 20 -22 juni och dels på Vaccine Technology VII Meeting i Mont Tremblant, Quebec, Kanada, den 17-22 juni.

Read more


ExpreS2ion presenterar sin forskning avseende malaria- och bröstcancervacciner på två vetenskapliga konferenser i juni

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar härmed, att Bolaget kommer hålla presentationer, dels på ett årsmöte som arrangeras av World Biopharm Forum i Oxford, Storbritannien den 20 -22 juni och dels på Vaccine Technology VII Meeting i Mont Tremblant, Quebec, Kanada, den 17-22 juni.

Read more


ExpreS2ion och GenIbet ingår samarbetsavtal för vaccinutveckling och GMP-produktion

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) har ingått ett samarbetsavtal avseende vaccinutveckling och GMP-tillverkning (Good Manufacturing Practice) med sin portugisiska partner GenIbet Biopharmaceuticals, S.A. (“GenIbet”). Avtalet stärker ExpreS2ions position som en fullserviceleverantör i processen från upptäckt till tidig klinisk utveckling.

Read moreExpreS2ions amerikanska partner Integrated BioTherapeutics lanserar första forskningsprodukten baserad på ExpreS2

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar idag att bolagets amerikanska partner och licenstagare Integrated BioTherapeutics, Inc. (“IBT”) har inlett försäljning och marknadsföring av sin första produkt baserad på ExpreS2. Produkten, ett Ebolavirus glykoprotein, marknadsförs som en del av IBT:s högkvalitativa portfölj av forskningsproteiner och kan användas i utveckling av diagnostik eller terapeutiska produkter.

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB: Sista dag för handel med BTA

I februari 2018 genomförde ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 400 403 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 15 mars 2018 och stoppdag är den 19 mars 2018.

Read more


ExpreS2ions företrädesemission övertecknad

Hørsholm, Danmark, 2 mars 2018 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag att Bolagets företrädesemission om cirka 19,2 MSEK, för att dels finansiera investeringar i flera centrala delar av verksamheten och dels tillföra ett ökat rörelsekapital för framtida investeringar i nya affärsmöjligheter för både ExpreS2ion och AdaptVac, har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 158 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 2 400 403 aktier och ExpreS2ion tillförs cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 2 mars 2018.

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB deltar på investerarträffar i Stockholm, Malmö och Göteborg

Idag, den 8 februari 2018, inleddes teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) företrädesemission om cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 27 februari 2018. I samband med företrädesemissionen kommer bolaget att delta på investerarträffar för att presentera sin verksamhet och sina framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare tilltugg. Se nedan för mer information om träffarna samt anmälan. Mer information om företrädesemissionen finns publicerat på bolagets (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Read more


Idag inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s företrädesemission

Idag, den 8 februari 2018, inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 27 februari 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs ExpreS2ion cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. ExpreS2ion har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,9 MSEK, totalt motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på ExpreS2ions (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Read more


ExpreS2ion beslutar om företrädesemission för att accelerera bolagets utveckling

Hørsholm, Danmark, 16 januari, 2018 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag att styrelsen, villkorat av beslut vid extra bolagsstämma, har beslutat att genomföra en företrädesemission med syfte att accelerera bolagets utveckling. Företrädesemissionen omfattar högst 2 400 403 aktier till en teckningskurs om 8,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Fulltecknad nyemission tillför ExpreS2ion totalt cirka 19 203 224 SEK före emissionskostnader. ExpreS2ion har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,9 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsbeloppet med bl.a. ledning, huvudägare och institutioner. ExpreS2ion meddelar även, att bolagets bokslutskommuniké kommer att publiceras den 7 februari 2018. Tidigare datum för publicering var den 28 februari 2017. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

Read more


Patent för ExpreS2ions kärnplattform godkänt i Indien

Hørsholm, Danmark, 28 december 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") meddelar idag att bolagets patentansökan “Improved Protein Expression System”, som täcker hela ExpreS2-plattformen, har godkänts i Indien och kommer att gälla med utgångsdatum 12 juni 2029.

Read more


ExpreS2ion och Intravacc ingår samarbetsavtal

Hørsholm, Danmark/Bilthoven, Nederländerna, 11 december 2017 – ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”) och Intravacc (the Institute for Translational Vaccinology) meddelar idag att bolagen har undertecknat ett samarbetsavtal. Detta avtal stärker ExpreS2ions möjligheter att tillhandahålla tjänster för kunder och partners över hela värdekedjan i vaccinutveckling och expanderar affärsmöjligheterna för båda parterna. I enlighet med avtalet kommer Intravacc att utgöra ExpreS2ions föredragna GMP (Good Manufacturing Practice)-partner. Avtalet innehåller inget finansiellt utbyte mellan ExpreS2ion och Intravacc. Däremot expanderar det de kommersiella möjligheterna inom vaccinområdet för båda parter. 

Read more


ExpreS2ion inleder samarbete gällande in vitro-diagnostikprodukter med Institut Virion\Serion GmbH

Hørsholm, Danmark, 4 december, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”) har ingått två samarbetsavtal med tyska Institut Virion\Serion GmbH (“Virion”).  Virion får genom avtalet möjlighet att utvärdera ett antal nya produktkandidater för in vitro-diagnostik, såväl som kommersiella rättigheter att marknadsföra, sälja och distribuera proteinantigener producerade med ExpreS2. De finansiella villkoren i avtalen offentliggörs inte, men ExpreS2ion förväntas att generera årliga intäkter om över 250 000 Euro, som ett resultat av dessa avtal, när samarbetet är fullt implementerat.

Read moreProof of concept i djurmodell för AdaptVacs vaccinkandidat mot bröstcancer publicerad i vetenskaplig tidskrift

Hørsholm, Danmark, 28 november 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”)’s till 50 % delägda joint venture-bolag, AdaptVac ApS, kommer att publicera en vetenskaplig artikel som presenterar Proof of concept i djurmodell (POCA) för bolagets nya vaccinkandidat mot bröstcancer, AV001. Artikeln kommer att publiceras i den expertgranskade vetenskapliga tidskriften OncoImmunology. Resultaten demonstrerar att AV001 är effektiv både avseende prevention och behandling av bröstcancer i en avancerad musmodell.

Read more


ExpreS2ions nya joint venture-bolag AdaptVac uppnår Proof-of-concept i djurmodell för banbrytande bröstcancervaccin

Hørsholm, Danmark, 18 oktober 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att joint venture-bolaget AdaptVac ApS (“AdaptVac”) har uppnått Proof-of-concept i avancerade djurmodeller (POCA) för AV-001, sin nya vaccinbehandling mot bröstcancertumörer. Detta utgör en signifikant milstolpe för AdaptVac i utvecklingsarbetet mot klinisk utveckling. AdaptVac kommer nu att initiera diskussioner med större läkemedelsbolag gällande en licens eller ett samarbetsavtal för den kliniska utvecklingen av projektet.

Read more


Efter den framgångsrika företrädesemissionen färdigställer ExpreS2ion joint venture-bolaget AdaptVac

Hørsholm, Danmark, oktober, 2, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag, att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”) och NextGen Vaccines ApS (“NextGen”) har färdigställt samtliga avtal gällande joint venture-bolaget AdaptVac ApS (“AdaptVac”) efter den framgångsrika företrädesemissionen, som genomfördes i augusti 2017. Härutöver förväntar sig ExpreS2ion, att AdaptVac kommer att publicera ytterligare information gällande data från djurmodeller och information om AdaptVacs primära vaccinkandidat mot bröstcancer inom de kommande veckorna.

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB: Sista dag för handel i BTA

I augusti 2017 genomförde ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 872 873 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 21 september 2017 och stoppdag är den 25 september 2017.

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB: Utfall i företrädesemission

Den 24 augusti 2017 avslutades teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ions”) företrädesemission om högst cirka 3,9 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 153 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 872 873 aktier och ExpreS2ion tillförs cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 30 augusti 2017.

Read more


Idag inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s företrädesemission

Idag, den 10 augusti 2017, inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) nyemission av aktier. Teckningstiden löper till och med den 24 augusti 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs ExpreS2ion cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 2,2 MSEK, totalt motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på ExpreS2ions (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Read more
ExpreS2ion beslutar om företrädesemission samt meddelar nytt datum för halvårsrapporten

Hørsholm, Danmark, 28 juli, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen omfattar högst 872 873 aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Fulltecknad nyemission tillför ExpreS2ion totalt cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader. ExpreS2ion har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsbeloppet, med bl.a. grundare, ledning och huvudägare. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med företrädesemissionen.  ExpreS2ion meddelar även att bolagets halvårsrapport kommer att publiceras den 1 augusti 2017. Tidigare datum för publicering var den 31 augusti 2017.

Read more


ExpreS2ion ingår avtal om flera produkter med amerikanska Integrated BioTherapeutics för expansion av deras portfölj av kommersiella reagenser

Hørsholm, Danmark, 17 juli, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) har ingått ett Master Services-avtal och ett Research & Commercial License-avtal med amerikanska Integrated BioTherapeutics, Inc. (”IBT”). Avtalen möjliggör en standardiserad aktivering av en rad tjänster och produkter från ExpreS2ion. Detta avser främst utveckling och tillverkning av proteiner baserade på ExpreS2-plattformen, såväl som att IBT får kommersiell rätt att marknadsföra, sälja och distribuera proteinerna som de tillverkar med ExpreS2. IBT förväntar att årligen expandera sin unika portfölj med forskningsproteiner med upp till fem proteinantigener tillverkade i ExpreS2. ExpreS2ion och IBT offentliggör inte de finansiella villkoren i avtalen, som utgör en del av båda bolagens generella affärsmodeller. ExpreS2ions styrelse förväntar sig dock att samarbetet, när det är fullt implementerat, kommer att generera upp till 1.0 MSEK i årliga intäkter för ExpreS2ion.

Read more


Framgångsrikt färdigställande av klinisk fas I-studie och inledande av fas IIa-studie av universellt malariavaccin producerat i ExpreS2

Hörsholm, Danmark, 5 juli 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att The Jenner Institute vid Universitetet i Oxford, som är licenstagare till ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”), har initierat patientrekrytering till en klinisk fas IIa-studie till följd av färdigställandet av en framgångsrik klinisk fas I-studie av sitt nya vaccin mot malaria i blodfas. Den kliniska fas IIa-studien kommer att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och effektiviteten av malariavaccinet, som produceras i ExpreS2ions patenterade ExpreS2-plattform. Malaria orsakar över 400 000 dödsfall årligen och det nya vaccinet adresserar en marknad som enligt the Boston Consulting Group bedöms ha ett årligt värde på upp till 400 MUSD.

Read more


ExpreS2ion ompositionerar sig och tar viktigt steg i kampen mot cancer genom sitt joint venture

Hørsholm, Danmark, 28 juni 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”), genom sitt joint venture-företag AdaptVac ApS (”AdaptVac”) och den patenterade Plug-and-Play Virus-Like-Particle (VLP)-teknologin, ökar sin utvecklingstakt av effektiva terapibehandlingar och profylaktiska vacciner inom de högt värderade segmenten onkologi, infektionssjukdomar och immunologiska sjukdomar. Detta utgör ett nytt marknadsfokus för ExpreS2ion och en stark ompositioneringspotential genom att bolaget går från att huvudsakligen tillhandahålla tjänster till att även utveckla vacciner. Värdet för ExpreS2ions andel i AdaptVacs initiala pipeline, beräknat genom rNPV (risk-adjusted net present value), uppskattas vara mellan 50 och 100 MSEK.

Read more


ExpreS2ion och NextGen startar ett Joint Venture för accelererad utveckling av nya och förbättrade vacciner och immunterapier

Hørsholm, Danmark, 21 juni 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) har etablerat Joint Venture-företaget AdaptVac ApS (”AdaptVac”) tillsammans med NextGen Vaccines ApS (”NextGen”), ett bolag som nyligen grundades av forskare vid Köpenhamns Universitet. AdaptVac har en världsomspännande exklusiv licens till en ny ”Plug-and-Play Virus Like Particle” (VLP)-teknik, vilken möjliggör accelererad utveckling av effektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner inom högt värderade marknadssegment inom onkologi, infektionssjukdomar och immunologiska sjukdomar.

Read more