ViewReleaseInStandardHtml

Kommuniké från extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB

Den 24 maj 2016 hölls extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut gällande nyemission

Stämman beslutade om riktad nyemission enligt följande villkor;

Genom den riktade nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med lägst 178 888,89 kronor och högst 338 888,89 kronor genom nyemission av lägst 1 610 000 aktier och högst 3 050 000  aktier envar med ett kvotvärde om 0,1111 kronor till en teckningskurs om 5,90 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst 9 499 000 kronor och högst 17 995 000 kronor.

För nyemissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

 1. Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.

 2. För varje tecknad aktie skall erläggas 5,90 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan.

 3. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

 4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 8 juni 2016 till och med den 22 juni 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

 5. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande principer skall gälla.

  a) att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser,
  b) att det är nödvändigt att sprida bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 800 aktier,
  c) att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till bolaget, vid överteckning dock högst 10 % av emissionsbeloppet.

 6. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Då samtliga aktieägare var närvarande på stämman godkändes att grunden för teckningskursen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ej angavs.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att omvälja Martin Roland Jensen, Allan Rosetzsky och Charlotte Dyring som styrelseledamöter samt dels att nyvälja Gitte Pedersen. Vidare beslutade stämman att Martin Roland Jensen kvarstår som styrelseordförande.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Steen Klysner, VD

Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com 

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier.