ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för januari – september 2016

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2016. För fullständig delårsrapport avseende perioden januari till september 2016, se (http://www.expres2ionbio.com/files/financialreport2016Q3.pdf). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Verksamheten i ExpreS2ion Biotech Holding AB, koncernens moderbolag, inleddes den 3 november 2015. Koncernförhållandet uppstod därefter 2016-05-02. Med anledning därav kan inga jämförande perioder avseende koncernen och moderbolaget uppvisas. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

 • Den 27 juli meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att bolaget uppfyllt kraven för listning för Nasdaq Stockholm First North och erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Den 29 juli listades bolagets aktier på Nasdaq Stockholm First North.
 • Den 28 juli meddelades att den kliniska fas Ia-studien gällande placentalt malariavaccin (PamVac) som Bolaget genomför tillsammans med ett antal samarbetspartners har påbörjats och att en andra oberoende säkerhetsutvärdering av denna studie genomförts med framgångsrikt resultat.
 • Den 20 september meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att Bolaget tecknat avtal om en forskningslicens till ExpreS2-plattformen med det amerikanska biotechbolaget VaxInnate Corporation.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 18 oktober att bolagets samarbetspartner, the Jenner Institute vid universitetet i Oxford, inleder en klinisk fas I/IIa-studie för att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och effektiviteten hos vaccinkandidaten RH5.1 mot Plasmodium falciparum-malaria i blodfas, som produceras med hjälp av ExpreS2ions patenterade plattform ExpreS2.
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 28 november att Bolagets ordinarie styrelseledamot och COO Charlotte Dyring kommer, per den 1 december 2016, att frånträda sin roll som ordinarie styrelseledamot för att därigenom fullt ut kunna fokusera på sin operativa roll som COO för bolaget. Dyring äger fortsatt 40 procent av röster och kapital i ExpreS2ion Holding ApS, som är den största aktieägaren i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Bolaget är för närvarande i processen att identifiera en ersättare till styrelseuppdraget.

Perioden (2016-05-02 till 2016-09-30)  

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 239 KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 893 KSEK.
 • Nettoresultatet -4 388 KSEK.
 • Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,69 SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 554 KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 62,1 %.

Tredje kvartalet (2016-07-01 till 2016-09-30)  

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 421 KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 941 KSEK.
 • Nettoresultatet -2 636 KSEK.
 • Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,34 SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 388 KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 62,1 %.

*Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 397 217, som är det genomsnittliga antalet aktier för hela perioden. För tredje kvartalet är genomsnittligt antal aktier 7 790 277. Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB är 8 728 739 aktier per 2016-09-30.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VD Steen Klysner kommenterar

- Vi är mycket nöjda med att vi, precis efter det tredje kvartalets utgång, kunde meddela att ännu en samarbetspartner, The Jenner Institute vid universitetet i Oxford, inledde en klinisk studie i Storbritannien för ett nytt malariavaccin baserat på vår plattform. Denna kliniska validering av vår plattform från ännu en regulatorisk institution förstärker ytterligare erkännandet av ExpreS2ion och vår affärsmodell. 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ions Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.