ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion meddelar inledande av klinisk fas I/IIa-studie avseende nytt vaccin mot malaria i blodfas

Hørsholm, Danmark – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag, den 18. Oktober, att bolagets samarbetspartner, the Jenner Institute vid universitetet i Oxford, inleder en klinisk fas I/IIa-studie för att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och effektiviteten hos vaccinkandidaten RH5.1 mot Plasmodium falciparum-malaria i blodfas, som produceras med hjälp av ExpreS2ions patenterade plattform ExpreS2.

Om vaccinet

RH5.1 är ett nytt rekombinant malariavaccin som utvecklas av the Jenner Institute. Vaccinet baseras på rekombinant RH5.1-protein som produceras i Expres2-plattformen med hjälp av Drosophila Schneider 2-celler. RH5.1 är en del av ett större proteinkomplex som skapas av malariaparasiten under infektionen vilket hjälper parasiten att infiltrera de röda blodkropparna och därmed förorsaka sjukdomen. Vaccinet ämnar blockera infiltrationen av de röda blodkropparna och därmed hindra sjukdomsförloppet.

Om studien

Studien som nu inleds finansieras av Leidos Inc (”Leidos”), som en del av Leidos kontrakt med amerikanska United States for International Development (USAID) gällande utveckling och tester av malariavacciner. Studien är planerad att utföras i 36-48 friska brittiska försökspersoner. Det inledande syftet med studien är dels att utvärdera säkerheten hos vaccinet och utsträckningen av responsen hos försökspersonernas immunförsvar, men även att identifiera optimal storlek på dos för vaccinet. Efterföljande steg i studien kommer att undersöka hur effektivt vaccinet är avseende att förebygga malaria. Detta görs genom att jämföra individer som genom denna studie har erhållit optimal dos av vaccinet med individer som ej har erhållit vaccinet, när dom utsätts för malariaparasiter. Den första delen av studien kommer att pågå i minst ett år.

Bakgrund

Malaria är ett stort globalt problem, med över 3,2 miljarder människor som lever med risk att smittas av malariainfektion. År 2015 bedömdes malaria orsaka cirka 438 000 dödsfall varav en majoritet (cirka 70 procent) skedde hos barn under fem år. I dagsläget finns inget generellt godkänt vaccin tillgängligt mot malaria vilket innebär att det finns ett stort behov av ett säkert och effektivt malariavaccin.

The Jenner Institute och universitetet i Oxford

The Jenner Institute är ett forskningssamarbete mellan universitetet i Oxford och Pirbright Institute, fokuserat mot utveckling av vacciner mot stora globala sjukdomar. Divisionen för medicinsk forskning vid universitetet i Oxford är ett av de största biomedicinska forskningsinstituten i Europa. Universitetet är rankat som det bästa i världen, har en av de största portföljerna med kliniska studier i Storbritannien samt omfattande expertis gällande att utveckla forskningsresultat från laboratorium till kliniska studier.

VD Steen Klysner kommenterar

”Det är glädjande att kunna tillkännage inledandet av den kliniska studien avseende vaccin mot malaria i blodfas tillsammans med en så pass välrenommerad samarbetspartner, och vi är stolta över att ExpreS2-plattformen har blivit en möjliggörande teknik för detta spännande projekt.”

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till ExpreS2ion.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 Oktober 2016 kl. 10.00 CET.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.