ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för januari – mars 2017

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Första kvartalet (2017-01-01 till 2017-03-31)  

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 614 KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 218 KSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -1 109 KSEK. 
 • Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,13 SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 987 KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 52,5 %.
 • Kassa och bank uppgick till 2 460 KSEK

*Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 8 728 739, som är det genomsnittliga antalet aktier för hela perioden. Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB är 8 728 739 aktier per 2017-03-31.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 23 januari 2017 att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS, i ett konsortium tillsammans med Abera Bioscience AB och Köpenhamns Universitet, fått ett preliminärt beviljande på en ansökan om Eurostars-bidrag för projektet ”OptiFemVac”. Den övergripande projektbudgeten på 1,6 MEUR täcker en period om 36 månader. Forskningsanslaget uppgår till cirka 750 000 Euro och av dessa bedömer ExpreS2ion Biotechnologies ApS erhålla cirka 300 000 Euro.
 • Den 9 februari 2017 meddelade ExpreS2ion att VaxInnate Corporation (”VaxInnate”), ett amerikanskt forskningsföretag som köpt en licens till ExpreS2-plattformen, avslutar sin verksamhet. Effekten av detta är att det avtal om en forskningslicens (Research License Agreement) som meddelades den 20 september 2016, upphör att gälla. Eftersom VaxInnate förskottsbetalade för sin licens till ExpreS2-plattformen har upphörandet av avtalet ingen finansiell påverkan på ExpreS2ion.
 • Den 17 mars 2017 kallade Bolaget till en extra bolagsstämma. Kallelse finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com).
 • Den 30 mars 2017 meddelade ExpreS2ion att OptiFemVac-projektet, i vilket ExpreS2ion är en av parterna, fått finalt godkännande om forskningsanslag från Eurostars. Godkännandet följer det preliminära beviljande vilket kommunicerades den 23 januari 2017. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 6 april 2017 meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har ansökt om ett gemensamt patent med The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne, Australien, för ett förbättrat malariavaccin som verkar i blodstadiet av sjukdomen.
 • Den 19 april 2017 hölls extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. På denna stämma valdes Jakob Knudsen in som ny styrelseledamot. Dessutom beviljade stämman införande av ett teckningsoptionsprogram till anställda i Bolaget. Kommuniké finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com).
 • Den 20 april 2017 meddelades att ExpreS2ion och ABIVAX ingått avtal om en kommersiell licens till ExpreS2-plattformen. 

VD Steen Klysner kommenterar

Det gläder mig att se att vi nu, till följd av den försäljnings- och marknadsföringsstrategi som vi kunde lansera efter vår nyemission och notering, har ett högt tempo och ökande intäkter i verksamheten. Vi har under ett händelserikt första kvartal 2017 skapat värdefulla samarbeten och sett en fortsatt ökad efterfråga och tillämpbarhet för ExpreS2ions produkt och vi ser fram mot att omsätta detta till ytterligare tillväxt och framgång.” 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ions Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.