ViewReleaseInStandardHtml

Förändring i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s styrelse

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag, den 28 november 2016, att en förändring i bolagets styrelse kommer att ske. Bolagets ordinarie styrelseledamot och COO Charlotte Dyring kommer per den 1 december 2016 att frånträda sin roll som ordinarie styrelseledamot för att därigenom fullt ut kunna fokusera på sin operativa roll som COO för bolaget. Dyring äger fortsatt 40 procent av röster och kapital i ExpreS2ion Holding ApS, som är den största aktieägaren i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Bolaget är för närvarande i processen att identifiera en ersättare till styrelseuppdraget.

VD Steen Klysner kommenterar

- För att hinna med alla de aktiviteter vi genomför i bolaget efter IPO:n kommer Charlotte Dyring frånträda sin roll som styrelseledamot och kommer nu kunna lägga fullt fokus på sin operativa roll i bolaget. Charlotte är viktig för ExpreS2ion och vi hoppas på att bolaget genom denna förändring i ledningen kan maximera nyttan av hennes kompetens. Jag välkomnar hennes beslut att fullt ut fokusera på bolagets löpande verksamhet.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta: 

Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com 

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2016.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ions Certified Adviser.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.