ViewReleaseInStandardHtml

Framgångsrikt färdigställande av klinisk fas I-studie och inledande av fas IIa-studie av universellt malariavaccin producerat i ExpreS2

Hörsholm, Danmark, 5 juli 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att The Jenner Institute vid Universitetet i Oxford, som är licenstagare till ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”), har initierat patientrekrytering till en klinisk fas IIa-studie till följd av färdigställandet av en framgångsrik klinisk fas I-studie av sitt nya vaccin mot malaria i blodfas. Den kliniska fas IIa-studien kommer att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och effektiviteten av malariavaccinet, som produceras i ExpreS2ions patenterade ExpreS2-plattform. Malaria orsakar över 400 000 dödsfall årligen och det nya vaccinet adresserar en marknad som enligt the Boston Consulting Group bedöms ha ett årligt värde på upp till 400 MUSD.

Nytt vaccin kan tillhandahålla universellt skydd mot den farligaste typen av malaria 

Det nya vaccinet mot P. falciparum malaria, RH5.1, som nu går in i en fas IIa-studie, är en ny, rekombinant malariaantigen utvecklad på The Jenner Institute. Antigenen är baserad på rekombinant RH5.1-protein som produceras i ExpreS2ions ExpreS2-plattform. RH5.1 är en del av ett större proteinkomplex som uttrycks av malariaparasiten under infektionen, vilket hjälper parasiten att invadera de röda blodcellerna och därigenom orsaka sjukdomen. Vaccinet är ämnat att vara ett universellt P. falciparum malariavaccin som fungerar genom att blockera invasionen av de röda blodcellerna och därigenom hindra sjukdomsförloppet.

Framgångsrik fas I-studie demonstrerar säkerhet

Studien finansieras av Leidos Inc. (”Leidos”) som en del av Leidos primära kontrakt med United States Agency for International Development (USAID) gällande utveckling och test av malariavacciner. Den framgångsrikt färdigställda fas I-studien utvärderade vaccinets säkerhet och immunrespons, såväl som den optimala doseringen av vaccinet.

Inledande av rekrytering till fas IIa-studie som ska utvärdera vaccinets effektivitet mot malaria

Fas IIa-studien kommer att adressera hur effektivt vaccinet är för att förhindra malaria. Detta görs genom att jämföra individer som erhåller optimal dos av vaccinet med individer som inte erhåller vaccinet, när de utsätts för malariaparasiter. Fas IIa-studien förväntas pågå under minst ett års tid.

Malaria dödade nästan en halv miljon människor under 2015

Malaria är ett mycket stort globalt hälsoproblem och över 3,2 miljarder människor lever med risk för malariainfektion. År 2015 beräknades malaria orsaka cirka 429 000 dödsfall, varav majoriteten (cirka 70 %) skedde hos barn under 5 år (WHO, 2016, http://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2016/en/). För närvarande finns det inget generellt godkänt vaccin tillgängligt mot malaria vilket innebär att det finns ett stort behov för ett säkert och effektivt malariavaccin.

Trots det brådskande medicinska behovet för ett effektivt malariavaccin har inget vaccin hittills kunnat ge tillfredsställande skydd mot sjukdomen. I en studie som utvärderade malariamarknaden, utförd av The Boston Consulting Group och sponsrad av The Malaria Vaccine Initiative, bedömdes behovet av malariavaccin motsvara ett årligt globalt marknadsvärde om upp till 400 MUSD.

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion, kommenterar

”Vi är väldigt glada att se att vaccinet för malaria i blodfas har passerat fas I-studien för säkerhet och nu går in i den planerade fas IIa-studien som ska utvärdera vaccinets kliniska effektivitet. Vi är stolta över att ha levererat den möjliggörande teknologin för detta spännande projekt och ser fram emot att se resultaten, som förväntas komma i slutet av 2018.”

Om The Jenner Institute och Universitetet i Oxford 

The Jenner Institute är ett forskningssamarbete mellan Universitetet i Oxford och The Pirbright Institute, fokuserat mot utveckling av vacciner mot stora globala sjukdomar. Universitetet i Oxfords division för medicinsk forskning är en av de största biomedicinska forskningscentrumen i Europa. Universitetet är rankat som bäst i världen och har en av de största portföljerna av kliniska studier i Storbritannien och sitter på stor expertis inom att ta upptäckter från laboratoriet in i klinisk utveckling.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB (Nasdaq Stockholm First North: EXPRS2; org.nr. 559033-3729), har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.