ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar slutgiltigt godkännande för OptiFemVac-konsortiets Eurostars-ansökan för utveckling av ett nytt Zika-vaccin

Hørsholm, Danmark, 30 mars 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) erhållit finalt godkännande av konsortieavtal mellan ExpreS2ion, Abera Bioscience AB och Köpenhamns Universitet, för en ansökan om Eurostars-anslag till projektet OptiFemVac. Godkännandet av konsortieavtalet medför ett anslag från Eurostars om cirka 750 000 Euro, av vilka ExpreS2ion förväntas erhålla cirka 300 000 Euro. Godkännandet följer det preliminära godkännande som ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade i ett pressmeddelande den 23 januari 2017.

OptiFemVac-projektet
Målsättningen för konsortiet är att utveckla nya vacciner för hälsa inom kvinnlig reproduktion och spädbarn. Konsortiet kombinerar särskilda leveransplattformar baserade på både virus och bakterier, vilka potentiellt möjliggör överlägsna, långtidsverkande och kostnadseffektiva vacciner. Det huvudsakliga fokuset för OptiFemVac-projektet är utveckling av ett Zika-vaccin, men potential för ett kombinerat HPV- och placentalt malaria-vaccin kommer också att undersökas. Konsortiet planerar att ha proof-of-concept i djurmodell inom ett år från det att arbetet inleds.

Eurostars-anslaget
Konsortiets ansökan om anslag är godkänd under projektnamnet OptiFemVac (se
https://www.eurostars-eureka.eu/project/id/11019), med ExpreS2ion som projektledare. Den övergripande budgeten för projektet är cirka 1,6 MEUR, vilket täcker en period på 36 månader. Anslaget uppgår till cirka 750 000 Euro, av vilka ExpreS2ion förväntas erhålla cirka 300 000 Euro. I enlighet med det godkända konsortieavtalet kommer ExpreS2ions aktiviteter i projektet inledas omgående och huvudsakligen äga rum under 2017 och anslaget påverkar därmed räkenskapsåret 2017.

Abera Bioscience AB

Abera Bioscience AB är ett privatägt svenskt biotekbolag som har utvecklat en ny och unik plattform för förbättring och leverans av vacciner. Kärnan i bolagets teknologi är så kallande Outer Membrane Vesicles (OMV) som kan leverera flera olika utvalda antigener i hög densitet. Mer information om Abera Bioscience AB finns på bolagets hemsida, www.aberabio.com.

Köpenhamns universitet 

Centret för Medicinal Marasitologi (”CMP”) är ett samarbete mellan Köpenhamns Universitet och Rigshospitalet i Danmark. CMPs forskning är inriktad mot malaria och är en del av ett väletablerat internationellt vetenskapligt nätverk bestående av forskare i Europa, Afrika, Amerika och Australien. Över 60 forskare är anknutna till CMP. För ytterligare information om CMP, vänligen besök www.cmp.ku.dk/english.

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion, kommenterar:

”Jag är väldigt glad att konsortieavtalet godkändes och att vi därmed kan initiera projektet. De unika front end-teknologierna hos konsortiet är en mycket konkurrenskraftig kombination för utveckling av nya effektiva vacciner mot Zika och HPV/malaria. Dessutom har den applicerade plattformen – vid framgång – potential för användning inom andra liknande områden, såväl som för terapeutiska vacciner mot t. ex. cancer.”

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017.

Om ExpreS2ion Biotech Holding AB

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.