ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar bokslutskommuniké för 2016

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2016. För fullständig bokslutskommuniké för 2016, se länk Q4financialreport2016. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Verksamheten i ExpreS2ion Biotech Holding AB, koncernens moderbolag, inleddes den 3 november 2015. Koncernförhållandet uppstod därefter 2016-05-02. Med anledning därav kan inga jämförande perioder avseende koncernen och moderbolaget uppvisas.

Räkenskapsåret (2016-05-02 till 2016-12-31)  

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 652 KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 412 KSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -8 538 KSEK.
 • Nettoresultatet per aktie* uppgick till -1,17 SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6 913 KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 52,3 %.

Fjärde kvartalet (2016-10-01 till 2016-12-31)  

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 413 KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 519 KSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -4 150 KSEK.
 • Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,48 SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 239 KSEK.

*Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 279 933, som är det genomsnittliga antalet aktier för hela räkenskapsåret 2016. För fjärde kvartalet är genomsnittligt antal aktier 8 728 739. Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB är 8 728 739 aktier per 2016-12-31. 

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016

 • Den 24 maj hölls extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Kommuniké innehållande sammanfattning av de beslut som fattades finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.expres2ionbio.com.
 • Den 26 maj meddelades att ExpreS2ion Biotech Holding AB planerade att genomföra en nyemission om cirka 18 MSEK under juni 2016, inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North. Teckningstiden i denna nyemission inleddes den 8 juni.
 • Den 21 juni meddelades att bolaget har erhållit patenträttigheter i USA för det grundläggande S2-vektorsystemet ”Improved protein expression system”, som täcker in bolagets ExpreS2-plattform i sin helhet.
 • Den 29 juni meddelades teckningsgraden i nyemissionen som löpte mellan 8 och 22 juni. Emissionen tecknades till cirka 19,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 107 procent. Genom nyemissionen tillfördes ExpreS2ion Biotech Holding AB cirka 440 nya aktieägare och cirka 18 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,8 MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

 • Den 27 juli meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att bolaget uppfyllt kraven för listning för Nasdaq Stockholm First North och erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Den 29 juli listades bolagets aktier på Nasdaq Stockholm First North.
 • Den 28 juli meddelades att den kliniska fas Ia-studie avseende placentalt malariavaccin (PamVac) som bolaget genomför tillsammans med ett antal samarbetspartners har påbörjats och att en andra oberoende säkerhetsutvärdering av denna studie genomförts med framgångsrikt resultat.
 • Den 20 september meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS tecknat avtal om en forskningslicens till ExpreS2-plattformen med det amerikanska biotechbolaget VaxInnate Corporation.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016

 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 18 oktober att ExpreS2ion Biotechnologies ApS samarbetspartner, The Jenner Institute vid universitetet i Oxford, inleder en klinisk fas I/IIa-studie för att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och effektiviteten hos vaccinkandidaten RH5.1 mot Plasmodium falciparum-malaria i blodfas, som produceras med hjälp av ExpreS2ions patenterade plattform ExpreS2.
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 28 november att bolagets ordinarie styrelseledamot och COO Charlotte Dyring per den 1 december 2016 frånträder sin roll som ordinarie styrelseledamot för att därigenom fullt ut kunna fokusera på sin operativa roll som COO för bolaget.
 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 12 december 2016 att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS ingått ett serviceavtal med det franska börsnoterade biotechbolaget Abivax S.A och tecknat ett så kallat ”term sheet” gällande ett kommersiellt licensavtal under vilket ExpreS2ion och Abivax samarbetar vid utvecklingen av Abivax patentskyddade profylaktiska och terapeutiska behandling ABX544 mot virusinfektionen Ebola.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 23 januari att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS, i ett konsortium tillsammans med Abera Bioscience AB och Köpenhamns Universitet, fått ett preliminärt beviljande på en ansökan om Eurostars-bidrag för projektet ”OptiFemVac”. Projektet är främst inriktat mot utveckling av ett nytt vaccin mot Zika, men undersöker även HPV och placental Malaria. Den övergripande projektbudgeten är på 1,6 MEUR vilket täcker en period om 36 månader. Forskningsanslaget uppgår till cirka
  750 000 Euro och av dessa bedömer ExpreS2ion Biotechnologies ApS erhålla cirka 300 000 Euro.
 • ExpreS2ion Biotechnologies ApS, ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag, meddelar 9 februari 2017 att VaxInnate Corporation (”VaxInnate”), ett amerikanskt forskningsföretag som köpt en licens till ExpreS2- plattformen, avslutar sin verksamhet. Därmed bortfaller det avtal om en forskningslicens (Research License Agreement) som meddelades den 20 september 2016. Eftersom VaxInnate förskottsbetalade för sin licens till ExpreS2-plattformen har upphörandet av avtalet ingen finansiell påverkan på ExpreS2ion.

VD Steen Klysner kommenterar

”Året 2016 har varit framgångsrikt för ExpreS2ion och jag är nöjd med att kunna konstatera att vi uppnått de målsättningar vi lovade vid noteringen. Jag vill här passa på att tacka alla våra aktieägare för stödet vi fick under vår IPO och det fortsatta stöd som vi har fått efteråt under vår första tid som noterat bolag på Nasdaq Stockholm First North. Vi ser nu en klar positiv effekt från vår ökade investering i marknadsföringsaktiviteter i resultaten för Q4, och vår självklara målsättning är att hålla momentum uppe och kunna fortsätta leverera ett starkt nyhetsflöde och nya affärsmöjligheter under 2017.”

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ions Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Steen Klysner, VD
Telefon: 45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.