ViewReleaseInStandardHtml

Kommuniké från extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ) den 19 april 2017

Hørsholm, Danmark, 19 april, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ) höll den 19 april 2017 en extra bolagsstämma. Vid stämman fattades följande beslut.

Ny styrelseledamot 

Till ny styrelseledamot valdes Jakob Knudsen.

Teckningsoptionsprogram till anställda i bolaget

Stämman beslutade att ge ut högst 327 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ett av bolaget helägt dotterbolag äga rätt att senast en vecka efter stämmodagen vederlagsfritt teckna samtliga utgivna teckningsoptioner. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida anställda i bolagets koncern enligt den närmare fördelning som styrelsen beslutar om i enlighet med följande principer: 

  1. 1.        Verkställande direktören ska erbjudas högst 56 507 teckningsoptioner,
  2. 2.        Övriga ledande befattningshavare i bolaget ska erbjudas högst 43 600 teckningsoptioner per person,
  3. 3.        Seniora/ledande medarbetare utan ledningsansvar i bolaget ska erbjudas högst 31 143 teckningsoptioner per person,
  4. 4.        Medarbetare på mellannivå i bolaget ska erbjudas högst 24 914 teckningsoptioner per person, och
  5. 5.        Övriga anställda i bolaget ska erbjudas högst 17 129 teckningsoptioner per person.

Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med 1 juni 2020 till och med den 31 augusti 2020. Vidareöverlåtelse från dotterbolaget till respektive anställd ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den så kallade Black & Scholes-modellen utförd av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB, som är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på First Norths officiella kurslista under den period på tio handelsdagar som avslutas dagen innan bolagsstämman.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 36 333,33 kronor fördelat på 327 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3,6 procent av antal aktier och röster.

Emissionen medför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget.

Teckningsoptionsprogram till styrelseledamöter

Stämman beslutade att ge ut högst 109 200 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska Bolagets styrelseledamöter äga rätt att teckna teckningsoptioner, varvid styrelseordföranden ska erbjudas att teckna högst 37 800 teckningsoptioner och övriga nuvarande styrelseledamöter ska erbjudas att teckna högst 25 200 teckningsoptioner.

Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med 1 juni 2020 till och med den 31 augusti 2020.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på First Norths officiella kurslista under den period på tio handelsdagar som avslutas dagen innan bolagsstämman.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 12 133,33 kronor fördelat på 109 200 aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,3 procent av antal aktier och röster.

Emissionen medför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget.

Helsingborg den 19 april 2017

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Styrelsen 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017.

Om ExpreS2ion Biotech Holding AB

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.