ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för januari – juni 2016

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till juni 2016. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.expres2ionbio.com. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Notera att ExpreS2ion i samband med denna rapport även uppdaterar sin finansiella kalender. Nya datum presenteras nedan.

Verksamheten i ExpreS2ion Biotech Holding AB, koncernens moderbolag, inleddes den 3 november 2015. Koncernförhållandet uppstod därefter 2016-05-02. Med anledning därav kan inga jämförande perioder avseende koncernen och moderbolaget uppvisas.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016

 • Den 24 maj hölls extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Kommuniké innehållande sammanfattning av de beslut som fattades finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.expres2ionbio.com.
 • Den 26 maj meddelades att ExpreS2ion Biotech Holding AB planerar att genomföra en nyemission om cirka 18 MSEK under juni 2016, inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North. Teckningstiden i denna nyemission inleddes den 8 juni.
 • Den 21 juni meddelades att bolagets patentansökan för det grundläggande S2-vektorsystemet ”Improved protein expression system”, som täcker in bolagets ExpreS2-plattform i sin helhet, har godkänts i USA.
 • Den 29 juni meddelades teckningsgraden i nyemissionen som löpte mellan 8-22 juni. Emissionen tecknades till cirka 19,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 107 procent. Genom nyemissionen tillfördes ExpreS2ion Biotech Holding AB cirka 440 nya aktieägare och cirka 18 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 27 juli meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att bolaget uppfyllt kraven för listning för Nasdaq Stockholm First North och erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Den 29 juli listades bolagets aktier på Nasdaq Stockholm First North.
 • Den 28 juli meddelades att en andra oberoende säkerhetsutvärdering genomförts på den kliniska fas Ia-studie gällande placentalt malariavaccin som bolaget genomför tillsammans med ett antal samarbetspartners, med framgångsrikt resultat.

Första halvåret (2016-05-02 till 2016-06-30)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 818 KSEK.
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 951 KSEK.
 •  Resultatet per aktie* uppgick till -0,41 SEK.
 •  Soliditeten** uppgick till 64 %.


*Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 678 739 aktier per 2016-06-30. Notera att ExpreS2ion Biotech Holding AB under perioden genomfört en nyemission genom vilken 3 050 000 aktier nyemitterats. Denna nyemission har registrerats hos Bolagsverket efter periodens utgång och det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB uppgår efter registreringen till 8 728 739 aktier.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

För fullständig delårsrapport avseende perioden januari till juni 2016, se http://www.expres2ionbio.com/files/Q2financialreport2016.pdf

Uppdaterad finansiell kalender

 • Halvårsrapport 2016: 2016-08-31
 • Delårsrapport 3 2016: 2016-11-30
 • Bokslutskommuniké 2016: 2017-02-28

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ions Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl. 09.00 CET.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi som möjliggör kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan uppstart i 2010 framställt över 200 proteiner med sin patenterade ExpreS2-plattform i samarbete med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, med en effektivitet och framgångsfaktor som överstiger konkurrerande teknologier.