ExpreS2ion Biotech Holding AB deltar på investerarträffar i Stockholm, Malmö och Göteborg

Idag, den 8 februari 2018, inleddes teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) företrädesemission om cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 27 februari 2018. I samband med företrädesemissionen kommer bolaget att delta på investerarträffar för att presentera sin verksamhet och sina framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare tilltugg. Se nedan för mer information om träffarna samt anmälan. Mer information om företrädesemissionen finns publicerat på bolagets (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Read more


Idag inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s företrädesemission

Idag, den 8 februari 2018, inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 27 februari 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs ExpreS2ion cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. ExpreS2ion har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,9 MSEK, totalt motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på ExpreS2ions (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Read more


ExpreS2ion beslutar om företrädesemission för att accelerera bolagets utveckling

Hørsholm, Danmark, 16 januari, 2018 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag att styrelsen, villkorat av beslut vid extra bolagsstämma, har beslutat att genomföra en företrädesemission med syfte att accelerera bolagets utveckling. Företrädesemissionen omfattar högst 2 400 403 aktier till en teckningskurs om 8,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Fulltecknad nyemission tillför ExpreS2ion totalt cirka 19 203 224 SEK före emissionskostnader. ExpreS2ion har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,9 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsbeloppet med bl.a. ledning, huvudägare och institutioner. ExpreS2ion meddelar även, att bolagets bokslutskommuniké kommer att publiceras den 7 februari 2018. Tidigare datum för publicering var den 28 februari 2017. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

Read more


Patent för ExpreS2ions kärnplattform godkänt i Indien

Hørsholm, Danmark, 28 december 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") meddelar idag att bolagets patentansökan “Improved Protein Expression System”, som täcker hela ExpreS2-plattformen, har godkänts i Indien och kommer att gälla med utgångsdatum 12 juni 2029.

Read more


ExpreS2ion och Intravacc ingår samarbetsavtal

Hørsholm, Danmark/Bilthoven, Nederländerna, 11 december 2017 – ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”) och Intravacc (the Institute for Translational Vaccinology) meddelar idag att bolagen har undertecknat ett samarbetsavtal. Detta avtal stärker ExpreS2ions möjligheter att tillhandahålla tjänster för kunder och partners över hela värdekedjan i vaccinutveckling och expanderar affärsmöjligheterna för båda parterna. I enlighet med avtalet kommer Intravacc att utgöra ExpreS2ions föredragna GMP (Good Manufacturing Practice)-partner. Avtalet innehåller inget finansiellt utbyte mellan ExpreS2ion och Intravacc. Däremot expanderar det de kommersiella möjligheterna inom vaccinområdet för båda parter. 

Read more


ExpreS2ion inleder samarbete gällande in vitro-diagnostikprodukter med Institut Virion\Serion GmbH

Hørsholm, Danmark, 4 december, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”) har ingått två samarbetsavtal med tyska Institut Virion\Serion GmbH (“Virion”).  Virion får genom avtalet möjlighet att utvärdera ett antal nya produktkandidater för in vitro-diagnostik, såväl som kommersiella rättigheter att marknadsföra, sälja och distribuera proteinantigener producerade med ExpreS2. De finansiella villkoren i avtalen offentliggörs inte, men ExpreS2ion förväntas att generera årliga intäkter om över 250 000 Euro, som ett resultat av dessa avtal, när samarbetet är fullt implementerat.

Read moreProof of concept i djurmodell för AdaptVacs vaccinkandidat mot bröstcancer publicerad i vetenskaplig tidskrift

Hørsholm, Danmark, 28 november 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”)’s till 50 % delägda joint venture-bolag, AdaptVac ApS, kommer att publicera en vetenskaplig artikel som presenterar Proof of concept i djurmodell (POCA) för bolagets nya vaccinkandidat mot bröstcancer, AV001. Artikeln kommer att publiceras i den expertgranskade vetenskapliga tidskriften OncoImmunology. Resultaten demonstrerar att AV001 är effektiv både avseende prevention och behandling av bröstcancer i en avancerad musmodell.

Read more


ExpreS2ions nya joint venture-bolag AdaptVac uppnår Proof-of-concept i djurmodell för banbrytande bröstcancervaccin

Hørsholm, Danmark, 18 oktober 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att joint venture-bolaget AdaptVac ApS (“AdaptVac”) har uppnått Proof-of-concept i avancerade djurmodeller (POCA) för AV-001, sin nya vaccinbehandling mot bröstcancertumörer. Detta utgör en signifikant milstolpe för AdaptVac i utvecklingsarbetet mot klinisk utveckling. AdaptVac kommer nu att initiera diskussioner med större läkemedelsbolag gällande en licens eller ett samarbetsavtal för den kliniska utvecklingen av projektet.

Read more


Efter den framgångsrika företrädesemissionen färdigställer ExpreS2ion joint venture-bolaget AdaptVac

Hørsholm, Danmark, oktober, 2, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag, att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”) och NextGen Vaccines ApS (“NextGen”) har färdigställt samtliga avtal gällande joint venture-bolaget AdaptVac ApS (“AdaptVac”) efter den framgångsrika företrädesemissionen, som genomfördes i augusti 2017. Härutöver förväntar sig ExpreS2ion, att AdaptVac kommer att publicera ytterligare information gällande data från djurmodeller och information om AdaptVacs primära vaccinkandidat mot bröstcancer inom de kommande veckorna.

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB: Sista dag för handel i BTA

I augusti 2017 genomförde ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 872 873 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 21 september 2017 och stoppdag är den 25 september 2017.

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB: Utfall i företrädesemission

Den 24 augusti 2017 avslutades teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ions”) företrädesemission om högst cirka 3,9 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 153 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 872 873 aktier och ExpreS2ion tillförs cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 30 augusti 2017.

Read more


Idag inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s företrädesemission

Idag, den 10 augusti 2017, inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) nyemission av aktier. Teckningstiden löper till och med den 24 augusti 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs ExpreS2ion cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 2,2 MSEK, totalt motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på ExpreS2ions (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Read more
ExpreS2ion beslutar om företrädesemission samt meddelar nytt datum för halvårsrapporten

Hørsholm, Danmark, 28 juli, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen omfattar högst 872 873 aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Fulltecknad nyemission tillför ExpreS2ion totalt cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader. ExpreS2ion har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsbeloppet, med bl.a. grundare, ledning och huvudägare. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med företrädesemissionen.  ExpreS2ion meddelar även att bolagets halvårsrapport kommer att publiceras den 1 augusti 2017. Tidigare datum för publicering var den 31 augusti 2017.

Read more


ExpreS2ion ingår avtal om flera produkter med amerikanska Integrated BioTherapeutics för expansion av deras portfölj av kommersiella reagenser

Hørsholm, Danmark, 17 juli, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) har ingått ett Master Services-avtal och ett Research & Commercial License-avtal med amerikanska Integrated BioTherapeutics, Inc. (”IBT”). Avtalen möjliggör en standardiserad aktivering av en rad tjänster och produkter från ExpreS2ion. Detta avser främst utveckling och tillverkning av proteiner baserade på ExpreS2-plattformen, såväl som att IBT får kommersiell rätt att marknadsföra, sälja och distribuera proteinerna som de tillverkar med ExpreS2. IBT förväntar att årligen expandera sin unika portfölj med forskningsproteiner med upp till fem proteinantigener tillverkade i ExpreS2. ExpreS2ion och IBT offentliggör inte de finansiella villkoren i avtalen, som utgör en del av båda bolagens generella affärsmodeller. ExpreS2ions styrelse förväntar sig dock att samarbetet, när det är fullt implementerat, kommer att generera upp till 1.0 MSEK i årliga intäkter för ExpreS2ion.

Read more


Framgångsrikt färdigställande av klinisk fas I-studie och inledande av fas IIa-studie av universellt malariavaccin producerat i ExpreS2

Hörsholm, Danmark, 5 juli 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att The Jenner Institute vid Universitetet i Oxford, som är licenstagare till ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”), har initierat patientrekrytering till en klinisk fas IIa-studie till följd av färdigställandet av en framgångsrik klinisk fas I-studie av sitt nya vaccin mot malaria i blodfas. Den kliniska fas IIa-studien kommer att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och effektiviteten av malariavaccinet, som produceras i ExpreS2ions patenterade ExpreS2-plattform. Malaria orsakar över 400 000 dödsfall årligen och det nya vaccinet adresserar en marknad som enligt the Boston Consulting Group bedöms ha ett årligt värde på upp till 400 MUSD.

Read more


ExpreS2ion ompositionerar sig och tar viktigt steg i kampen mot cancer genom sitt joint venture

Hørsholm, Danmark, 28 juni 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”), genom sitt joint venture-företag AdaptVac ApS (”AdaptVac”) och den patenterade Plug-and-Play Virus-Like-Particle (VLP)-teknologin, ökar sin utvecklingstakt av effektiva terapibehandlingar och profylaktiska vacciner inom de högt värderade segmenten onkologi, infektionssjukdomar och immunologiska sjukdomar. Detta utgör ett nytt marknadsfokus för ExpreS2ion och en stark ompositioneringspotential genom att bolaget går från att huvudsakligen tillhandahålla tjänster till att även utveckla vacciner. Värdet för ExpreS2ions andel i AdaptVacs initiala pipeline, beräknat genom rNPV (risk-adjusted net present value), uppskattas vara mellan 50 och 100 MSEK.

Read more


ExpreS2ion och NextGen startar ett Joint Venture för accelererad utveckling av nya och förbättrade vacciner och immunterapier

Hørsholm, Danmark, 21 juni 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) har etablerat Joint Venture-företaget AdaptVac ApS (”AdaptVac”) tillsammans med NextGen Vaccines ApS (”NextGen”), ett bolag som nyligen grundades av forskare vid Köpenhamns Universitet. AdaptVac har en världsomspännande exklusiv licens till en ny ”Plug-and-Play Virus Like Particle” (VLP)-teknik, vilken möjliggör accelererad utveckling av effektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner inom högt värderade marknadssegment inom onkologi, infektionssjukdomar och immunologiska sjukdomar.

Read more


ExpreS2ion och ABIVAX ingår kommersiellt licensavtal gällande användning av ExpreS2-plattformen i ABIVAX Ebola-program

Hørsholm, Danmark den 20 april 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har ingått ett icke-exklusivt licensavtal med ABIVAX S.A. (”ABIVAX”) för kommersiell användning av ExpreS2ions plattformsteknologi ExpreS2 i ABIVAX Ebolaprogram ABX544. Parterna offentliggör inte de ekonomiska villkoren i samarbetsavtalet. Detta avtal följer det ”term-sheet” som kommunicerades genom pressmeddelande från ExpreS2ion den 12 december 2016.

Read moreExpreS2ion ansökar om gemensamt patent med Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research gällande framställning av ett bättra vaccin mot malaria

Hörsholm, Danmark, 6 april, 2017 – Idag meddelar ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har ansökt om ett gemensamt patent med The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne, Australien, för ett förbättrat malariavaccin som verkar i blodstadiet av sjukdomen. Patentet ger ExpreS2ion och The Walter and Eliza Hall Institute goda förutsättningar för den framtida utvecklingen av det lovande vaccinet som bemöter en stor marknad med ouppfyllda behov. I samarbetet kring patentet mellan ExpreS2ion och the Walter and Eliza Hall Institute äger parterna lika stora delar av patentet.  .

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar slutgiltigt godkännande för OptiFemVac-konsortiets Eurostars-ansökan för utveckling av ett nytt Zika-vaccin

Hørsholm, Danmark, 30 mars 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) erhållit finalt godkännande av konsortieavtal mellan ExpreS2ion, Abera Bioscience AB och Köpenhamns Universitet, för en ansökan om Eurostars-anslag till projektet OptiFemVac. Godkännandet av konsortieavtalet medför ett anslag från Eurostars om cirka 750 000 Euro, av vilka ExpreS2ion förväntas erhålla cirka 300 000 Euro. Godkännandet följer det preliminära godkännande som ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade i ett pressmeddelande den 23 januari 2017.

Read moreExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar bokslutskommuniké för 2016

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2016. För fullständig bokslutskommuniké för 2016, se länk Q4financialreport2016 (http://expres2ionbio.com/files/Q4financialreport2016.pdf). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Read more


VaxInnate, licenstagare till ExpreS2ion, avslutar sin verksamhet

Hörsholm, Danmark, 9 februari 2017 – ExpreS2ion Biotechnologies ApS, ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, meddelar idag att VaxInnate Corporation (”VaxInnate”), ett amerikanskt forskningsföretag som köpt en licens till ExpreS2-plattformen, avslutar sin verksamhet. Effekten av detta är att det avtal om en forskningslicens (Research License Agreement) som meddelades den 20 september 2016, upphör att gälla. Eftersom VaxInnate förskottsbetalade för sin licens till ExpreS2-plattformen har upphörandet av avtalet ingen finansiell påverkan på ExpreS2ion.

Read more


ExpreS2ion och ABIVAX tillkännager utvecklingssamarbete avseende profylax- och behandlingsprogrammet mot Ebola, ABX544

Hørsholm, Danmark, och Paris, Frankrike – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag, den 12 december 2016, att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”) ingått ett serviceavtal med det franska börsnoterade biotechbolaget ABIVAX S.A. (”ABIVAX”), som har målinrikting mot immunsystemet för att bota virussjukdomar, och tecknat ett så kallat ”term sheet” gällande ett kommersiellt licensavtal under vilket ExpreS2ion och ABIVAX samarbetar om utvecklingen av ABIVAX patentskyddade profylaktiska och terapeutiska behandling mot virusinfektionen Ebola, ABX544. Parterna offentliggör inte de ekonomiska villkoren i samarbetsavtalen.

Read moreFörändring i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s styrelse

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag, den 28 november 2016, att en förändring i bolagets styrelse kommer att ske. Bolagets ordinarie styrelseledamot och COO Charlotte Dyring kommer per den 1 december 2016 att frånträda sin roll som ordinarie styrelseledamot för att därigenom fullt ut kunna fokusera på sin operativa roll som COO för bolaget. Dyring äger fortsatt 40 procent av röster och kapital i ExpreS2ion Holding ApS, som är den största aktieägaren i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Bolaget är för närvarande i processen att identifiera en ersättare till styrelseuppdraget.

Read more


ExpreS2ion meddelar inledande av klinisk fas I/IIa-studie avseende nytt vaccin mot malaria i blodfas

Hørsholm, Danmark – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag, den 18. Oktober, att bolagets samarbetspartner, the Jenner Institute vid universitetet i Oxford, inleder en klinisk fas I/IIa-studie för att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och effektiviteten hos vaccinkandidaten RH5.1 mot Plasmodium falciparum-malaria i blodfas, som produceras med hjälp av ExpreS2ions patenterade plattform ExpreS2.

Read more


ExpreS2ion och VaxInnate tecknar avtal om forskningslicens

Hørsholm, Danmark, 20 september 2016 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) och VaxInnate Corporation (”VaxInnate”) meddelar idag att de har tecknat ett avtal gällande en forskningslicens (Research License Agreement) vilket möjliggör för VaxInnate att bedriva fortsatt forskning baserad på ExpreS2ions patenterade ExpreS2-plattform under 12 månader till och med 17 augusti 2017. Avtalet har endast en insignifikant finansiell påverkan för ExpreS2ion men är viktigt för kunskap och validering av ExpreS2-plattformen. 

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för januari – juni 2016

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till juni 2016. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.expres2ionbio.com. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Notera att ExpreS2ion i samband med denna rapport även uppdaterar sin finansiella kalender. Nya datum presenteras nedan. Verksamheten i ExpreS2ion Biotech Holding AB, koncernens moderbolag, inleddes den 3 november 2015. Koncernförhållandet uppstod därefter 2016-05-02. Med anledning därav kan inga jämförande perioder avseende koncernen och moderbolaget uppvisas.

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB:s nyemission inför listning övertecknad

Den 22 juni 2016 avslutades teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) nyemission av aktier inför listning på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Nyemissionen tecknades till cirka 19,2 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 107 procent. Genom nyemissionen tillförs ExpreS2ion cirka 440 nya aktieägare och cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Första dag för handel är beräknad att bli den 27 juli 2016.

Read more